ძიებაზე გადასვლა მთავარ მენიუზე გადასვლა სიახლეებზე გადასვლა განცხადებებზე გადასვლა მოსახლეობისათვის, ბენეფიციარებისთვისა და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლების კონტენტზე გადასვლა მთავარ გვერდზე გადასვლა
  • კონტრასტი:

  • განლაგება:

  • შრიფტი:

  • A
GEEN
moh.gov.ge
დადგენილება №610 "სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2021 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N825 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" განთვსების თარიღი: 28 დეკემბერი, 2021
ბრძანება № 01-490/ო საქართველოს ფარგლებს გარეთ COVID-1 9 - ის საწინააღმდეგო ვაქცინით აცრილი პირების ვაქცინაციის შესახებ ინფორმაციის მონაცემთა ბაზაში ასახვის მიზნით დაწესებულებების განსაზღვრის თაობაზე განთვსების თარიღი: 17 დეკემბერი, 2021
ბრძანება № 01-489/ო ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული რეკომენდაციები ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებისთვის (დანართი 39) განთვსების თარიღი: 14 დეკემბერი, 2021
ბრძანება № 01-489/ო ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის (დანართი 37) განთვსების თარიღი: 14 დეკემბერი, 2021
ბრძანება № 01-489/ო „სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე‘‘ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 29 მაისის №01-227/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ განთვსების თარიღი: 14 დეკემბერი, 2021
ბრძანება №01-96/ნ „ახალი კორონავირუსის (COVID-19) საწინააღმდეგო ვაქცინაციასთან, ტესტირებასთან ან/და გამოჯანმრთელებასთან დაკავშირებული დოკუმენტის გაცემის წესის, ფორმისა და რეკვიზიტების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 30 ნოემბრის №01-93/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 14 დეკემბერი, 2021
ბრძანება №01-94/ნ „COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის დანერგვისა და იმუნიზაციის მართვის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 3 თებერვლის №01-11/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ განთვსების თარიღი: 07 დეკემბერი, 2021
განკარგულება №2087 „საქართველოში ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების აღკვეთის ღონისძიებებისა და ახალი კორონავირუსით გამოწვეული დაავადების შემთხვევებზე ოპერატიული რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 28 იანვრის №164 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 02 დეკემბერი, 2021
განკარგულება №2086 „საქართველოში ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების აღკვეთის ღონისძიებებისა და ახალი კორონავირუსით გამოწვეული დაავადების შემთხვევებზე ოპერატიული რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 28 იანვრის №164 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 02 დეკემბერი, 2021
დადგენილება №555 „იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 02 დეკემბერი, 2021
დადგენილება №554 „იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 02 დეკემბერი, 2021
დადგენილება N562 „იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 01 დეკემბერი, 2021
ბრძანება №01-93/ნ ახალი კორონავირუსის (COVID-19) საწინააღმდეგო ვაქცინაციასთან, ტესტირებასთან ან/და გამოჯანმრთელებასთან დაკავშირებული დოკუმენტის გაცემის წესის, ფორმისა და რეკვიზიტების განსაზღვრის შესახებ განთვსების თარიღი: 30 ნოემბერი, 2021
ბრძანება №01-92/ნ COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის დანერგვისა და იმუნიზაციის მართვის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 3 თებერვლის №01-11/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ განთვსების თარიღი: 30 ნოემბერი, 2021
განკარგულება №2008 „კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციაზე (COVID-19) სავალდებულო ტესტირებას დაქვემდებარებულ პრიორიტეტულ პირთა ნუსხისა და ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 15 ივნისის №975 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 22 ნოემბერი, 2021
დადგენილება N530 "სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისა და კონტროლის 2021 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 8 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" განთვსების თარიღი: 22 ნოემბერი, 2021
დადგენილება N531 "სოციალური რეაბილიტაცისა და ბავშვზე ზრუნვის 2021 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N825 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" განთვსების თარიღი: 22 ნოემბერი, 2021
ბრძანება №01-89/ნ „COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის დანერგვისა და იმუნიზაციის მართვის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 3 თებერვლის №01-11/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ განთვსების თარიღი: 12 ნოემბერი, 2021
ბრძანება N01-88/ნ ,საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 199-ე მუხლის მიზნებისათვის, 2021 წლის 2 ოქტომბრის მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნებში ამომრჩეველთა საარჩევნო უბანზე კენჭისყრაში მონაწილეობის მისაღებად ცნობის ფორმისა და მისი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 20 სექტემბრის N01-82/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 20 ოქტომბერი, 2021
ბრძანება N01-414/ო „სეზონური გრიპისა და COVID-19-ის შემთხვევათა იდენტიფიცირებისა და სწორი მართვის/რეფერალის უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 4 აპრილის №01-150/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე'' განთვსების თარიღი: 13 ოქტომბერი, 2021
საქართველოს მთავრობის N500 დადგენილებას "იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის N322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 13 ოქტომბერი, 2021
ბრძანება N01-410/ო ,,ბინაზე და კოვიდ-სასტუმროში მეთვალყურეობაზე მყოფი COVID-19-ის დიაგნოზის მქონე პაციენტებისთვის ლაბორატორიული და/ან ინსტრუმენტული კვლევების ჩატარების წესი“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 24 ნოემბრის N01-561/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე'' მინისტრის ბრძანება განთვსების თარიღი: 13 ოქტომბერი, 2021
ბრძანება N01-87/ნ „ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულებების ანაზღაურების წესის“ დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 29 დეკემბრის N01-133/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 13 ოქტომბერი, 2021
ბრძანება N01-86/ნ ,,COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის დანერგვისა და იმუნიზაციის მართვის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 3 თებერვლის No01-11/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ განთვსების თარიღი: 13 ოქტომბერი, 2021
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 6 ოქტომბრის N499 დადგენილებას "იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის N322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე". განთვსების თარიღი: 08 ოქტომბერი, 2021
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 6 ოქტომბრის N490 დადგენილებას "2021 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N828 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე." განთვსების თარიღი: 08 ოქტომბერი, 2021
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 6 ოქტომბრის N489 დადგენილებას "ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შედეგად მიყენებული ზიანის შემსუბუქების მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 მაიაის N286 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე." განთვსების თარიღი: 08 ოქტომბერი, 2021
ბრძანება № 01-405/ო „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა მომსახურებებისათვის იურიდიული პირ(ებ)ის გამოვლენის მიზნით კომისიის შექმნისა და მისი მუშაობის ორგანიზების შესახებ“ განთვსების თარიღი: 08 ოქტომბერი, 2021
ბრძანება №01-395/ო. „სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე‘‘ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 29 მაისის №01-227/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ განთვსების თარიღი: 04 ოქტომბერი, 2021
ბრძანება № 01-393/ო დანართი №37 ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის განთვსების თარიღი: 04 ოქტომბერი, 2021
ბრძანება №01-393/ო „სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე‘‘ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 29 მაისის №01-227/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ განთვსების თარიღი: 04 ოქტომბერი, 2021
ბრძანება № 01-375/ო ,,ბინაზე და კოვიდ-სასტუმროში მეთვალყურეობაზე მყოფი COVID-19-ის დიაგნოზის მქონე პაციენტებისთვის ლაბორატორიული და/ან ინსტრუმენტული კვლევების ჩატარების წესი“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 24 ნოემბრის N01-561/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 24 სექტემბერი, 2021
საქართველოს მთავრობის N444 დადგენილება "იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის N322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე." განთვსების თარიღი: 09 სექტემბერი, 2021
საქართველოს მთავრობის N422 დადგენილება იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ, საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის N322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე". განთვსების თარიღი: 09 სექტემბერი, 2021
საქართველოს მთავრობის N434 დადგენილება „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2021 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის N825 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ განთვსების თარიღი: 09 სექტემბერი, 2021
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება № 01-332/ო „ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ" საქართველოს კანონის აღსრულებისკენ მიმართულ ღონისძიებათა ერთიანი საკოორდინაციო საბჭოს დებულებისა და შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე განთვსების თარიღი: 25 აგვისტო, 2021
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება № 01-316/ო 1 ცენტრალური ონლაინკლინიკის ფუნქცია - მოვალეობების დამტკიცების შესახებ განთვსების თარიღი: 16 აგვისტო, 2021
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №410 „იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 16 აგვისტო, 2021
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №408 „პირბადის ტარების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 15 ივნისის №368 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 16 აგვისტო, 2021
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №407 „იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 16 აგვისტო, 2021
ბრძანება №01-60/ნ ,,მიზნობრივი სოციალური დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2006 წლის 22 აგვისტოს №225/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 12 ივლისი, 2021
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 16 ივნისის N292 დადგენილება "იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის N322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 22 ივნისი, 2021
რეზისტენტული ტუბერკულოზის მკურნალობა ბედაქილინის, პრეტომანიდის და ლინეზოლიდის შემცველი (BpaL) სამკურნალო რეჟიმით კლინიკური მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტი (პროტოკოლი) განთვსების თარიღი: 22 ივნისი, 2021
ბრძანება № 01-229/ო „რეზისტენტული ტუბერკულოზის მკურნალობა ბედაქილინის, პრეტომანიდის და ლინეზოლიდის შემცველი (BPaL) სამკურნალო რეჟიმით“ - კლინიკური მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტის (პროტოკოლის) დამტკიცების თაობაზე განთვსების თარიღი: 22 ივნისი, 2021
ბრძანება № 01-233/ო „მწვავე ვირუსული ბრონქიოლიტის დიაგნოსტიკა და მართვა ბავშვთა ასაკში“-კლინიკური მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტის (პროტოკოლის) დამტკიცების თაობაზე განთვსების თარიღი: 22 ივნისი, 2021
ბრძანება № 01-232/ო „COVID -19/SARS-CoV-2 - შემდგომი ამბულატორიული სამედიცინო რეაბილიტაცია და კურორტული მკურნალობა“ - კლინიკური მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტის (პროტოკოლის) დამტკიცების თაობაზე განთვსების თარიღი: 22 ივნისი, 2021
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 16 ივნისის N289 დადგენილებას "სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ზოგიერთი კომუნალური მომსახურების ღირებულების ნაწილობრივი სუბსიდირების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 ივლისის N381 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. განთვსების თარიღი: 21 ივნისი, 2021
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №268 „იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 21 ივნისი, 2021
კრიტიკული დაავადებების მქონე მოზრდილ პაციენტებში ნუტრიციული დახმარების შეფასება და უზრუნველყოფა კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაცია (გაიდლაინი) დანართი განთვსების თარიღი: 21 ივნისი, 2021
ბრძანება № 01-224/ო „კრიტიკული დაავადებების მქონე მოზრდილ პაციენტებში ნუტრიციული დახმარების შეფასება და უზრუნველყოფა“ - კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციის (გაიდლაინის) დამტკიცების თაობაზე განთვსების თარიღი: 21 ივნისი, 2021
საქართველოს კანონი „სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოების და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა სოციალური უზრუნველყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (N612-IVმს-Xმპ) განთვსების თარიღი: 16 ივნისი, 2021
ბრძანება № 01-213/ო „COVID-19-ის მსუბუქად მიმდინარე ფორმის მქონე პაციენტების იზოლაციის პირობებში სამედიცინო მეთვალყურეობის განხორციელების ალგორითმის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 28 ოქტომბტის N01-528/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 11 ივნისი, 2021
ბრძანება № 01-212/ო „სეზონური გრიპისა და COVID-19-ის შემთხვევათა იდენტიფიცირებისა და სწორი მართვის/რეფერალის უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 4 აპრილის №01-150/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 11 ივნისი, 2021
ბრძანება № 01-211/ო ,,COVID-19–ის საეჭვო და დადასტურებულ შემთხვევათა ბინაზე მართვის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 12 ნოემბრის N01-549/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 11 ივნისი, 2021
ბრძანება № 01-207/ო „საქართველოში ახალი კორონა ვირუსით (SARS -CoV- 2) გამოწვეული ინფექციის (COVID- 1 9) შესაძლო შემთხვევების გავრცელების (ეპიდემია, პანდემია, ეპიდემიური აფეთქება) პრევენციისა და საეჭვო და/ან დადასტურებულ შემთხვევებზე რეაგირების მზადყოფნისათვის, სამედიცინო დაწესებულებების მობილიზების შესახებ” საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 19 სექტემბრის №01-467/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 04 ივნისი, 2021
ბრძანება № 01-196/ო „ბავშვთა დაცვისა და კეთილდღეობის სისტემის გაძლიერების ხელშეწყობისათვის მიმართულ ღონისძიებათა ერთიანი საკოორდინაციო საბჭოს დებულებისა და შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2019 წლის 8 აპრილის №01-134/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ განთვსების თარიღი: 04 ივნისი, 2021
ბრძანება № 01-195/ო ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) წინააღმდეგ „Pfizer/BioNTech“ ვაქცინით აცრისთვის დამატებითი კონტინგენტის შერჩევის წესის განსაზღვრის შესახებ განთვსების თარიღი: 03 ივნისი, 2021
ბრძანება № 01-183/ო „ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური მზადყოფნისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით სტაციონარული სამედიცინო დაწესებულებების სანებართვო რეჟიმის უზრუნველყოფის განსაკუთრებული პირობების განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 25 დეკემბრის №01-647/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ განთვსების თარიღი: 03 ივნისი, 2021
ბრძანება № 01-182/ო „COVID-19-ის საეჭვო დიაგნოზის მქონე ბენეფიციარებისათვის COVID-19-ის სპეციფიკური ტესტირების ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 1 იანვრის N01-1/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 03 ივნისი, 2021
ბრძანება № 01-163/ო ,,ბინაზე და კოვიდ-სასტუმროში მეთვალყურეობაზე მყოფი COVID-19-ის დიაგნოზის მქონე პაციენტებისთვის ლაბორატორიული და/ან ინსტრუმენტული კვლევების ჩატარების წესი“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 24 ნოემბრის N01-561/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 27 მაისი, 2021
ბრძანება № 01-157/ო „ახალი კორონავირუსით ( SARS -CoV- 2 ) გამოწვეული ინფექციის (COVID-1 9) - ის ვაქცინაციის პროცესის ადგილზე უსაფრთხოდ მიწოდების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ განთვსების თარიღი: 18 მაისი, 2021
ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) კლინიკური მართვა მოზრდილ ჰოსპიტალიზებულ პაციენტებში კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაცია (გაიდლაინი) დანართი განთვსების თარიღი: 18 მაისი, 2021
ბრძანება № 01-155/ო „ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) კლინიკური მართვა მოზრდილ ჰოსპიტალიზებულ პაციენტებში“ - კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციის (გაიდლაინის) დამტკიცების თაობაზე განთვსების თარიღი: 18 მაისი, 2021
ბრძანება № 01-154/ო ,,საქართველოში ახალი კორონავირუსით (SARS -CoV- 2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შესაძლო შემთხვევების გავრცელების (ეპიდემია, პანდემია, ეპიდემიური აფეთქება) პრევენციისა და საეჭვო და/ან დადასტურებულ შემთხვევებზე რეაგირების მზადყოფნისათვის, სამედიცინო დაწესებულებების მობილიზების შესახებ‘‘ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 19 სექტემბრის №01-467/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 18 მაისი, 2021
ბრძანება № 01-152/ო „სეზონური გრიპისა და COVID-19-ის შემთხვევათა იდენტიფიცირებისა და სწორი მართვის/რეფერალის უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 4 აპრილის №01-150/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 18 მაისი, 2021
ბრძანება № 01-143/ო „საქართველოში ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შესაძლო შემთხვევების გავრცელების (ეპიდემია, პანდემია, ეპიდემიური აფეთქება) პრევენციისა და საეჭვო და/ან დადასტურებულ შემთხვევებზე რეაგირების მზადყოფნისათვის, სამედიცინო დაწესებულებების მობილიზების შესახებ” საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 19 სექტემბრის № 01-467/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 06 მაისი, 2021
ბრძანება № 01-138/ო „საქართველოში ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შესაძლო შემთხვევების გავრცელების (ეპიდემია, პანდემია, ეპიდემიური აფეთქება) პრევენციისა და საეჭვო და/ან დადასტურებულ შემთხვევებზე რეაგირების მზადყოფნისათვის, სამედიცინო დაწესებულებების მობილიზების შესახებ” საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 19 სექტემბრის № 01-467/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 05 მაისი, 2021
ბრძანება №01-101/ო "საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის 2021 წლისთვის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ'' განთვსების თარიღი: 30 აპრილი, 2021
ბრძანება № 01-134/ო „სეზონური გრიპისა და COVID-19-ის შემთხვევათა იდენტიფიცირებისა და სწორი მართვის/რეფერალის უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 4 აპრილის №01-150/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 29 აპრილი, 2021
ბრძანება № 01-74/ო „საქართველოში ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შესაძლო შემთხვევების გავრცელების (ეპიდემია, პანდემია, ეპიდემიური აფეთქება) პრევენციისა და საეჭვო და/ან დადასტურებულ შემთხვევებზე რეაგირების მზადყოფნისათვის, სამედიცინო დაწესებულებების მობილიზების შესახებ” საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 19 სექტემბრის № 01-467/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 05 მარტი, 2021
ბრძანება № 01-36/ო „ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული მულტისისტემური ანთებითი სინდრომი ბავშვებში“-კლინიკური მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტის (პროტოკოლის) დამტკიცების თაობაზე განთვსების თარიღი: 09 თებერვალი, 2021
ბრძანება № 01-33/ო „საქართველოში ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შესაძლო შემთხვევების გავრცელების (ეპიდემია, პანდემია, ეპიდემიური აფეთქება) პრევენციისა და საეჭვო და/ან დადასტურებულ შემთხვევებზე რეაგირების მზადყოფნისათვის, სამედიცინო დაწესებულებების მობილიზების შესახებ‘‘ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 19 სექტემბრის № 01-467/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 03 თებერვალი, 2021
ბრძანება 01-652/ო "ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) კლინიკური მართვა მოზრდილ ჰოსპიტალიზებულ პაციენტებში კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაცია" (გაიდლაინი) განთვსების თარიღი: 04 იანვარი, 2021
ბრძანება № 01-652/ო „ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) კლინიკური მართვა მოზრდილ ჰოსპიტალიზებულ პაციენტებში“ - კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციის (გაიდლაინის) დამტკიცების თაობაზე განთვსების თარიღი: 04 იანვარი, 2021
ბრძანება № 01-651/ო „სეზონური გრიპისა და COVID-19-ის შემთხვევათა იდენტიფიცირებისა და სწორი მართვის/რეფერალის უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 4 აპრილის №01-150/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 04 იანვარი, 2021