ძიებაზე გადასვლა მთავარ მენიუზე გადასვლა სიახლეებზე გადასვლა განცხადებებზე გადასვლა მოსახლეობისათვის, ბენეფიციარებისთვისა და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლების კონტენტზე გადასვლა მთავარ გვერდზე გადასვლა
  • კონტრასტი:

  • განლაგება:

  • შრიფტი:

  • A
GEEN
moh.gov.ge
დადგენილება №598 „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 28 დეკემბერი, 2022
დადგენილება №590 ტექნიკური რეგლამენტის – სამუშაო სივრცეში ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენებისას უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებული მინიმალური მოთხოვნების დამტკიცების თაობაზე განთვსების თარიღი: 27 დეკემბერი, 2022
ბრძანება № MOH 4 22 00000226 „სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების ახალი მეთოდოლოგიის ტესტირების მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2022 წლის 30 სექტემბრის NMOH 9 22 00000131 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ განთვსების თარიღი: 23 დეკემბერი, 2022
დადგენილება №585 „სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვის 2022 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 1 თებერვლის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 22 დეკემბერი, 2022
ბრძანება № MOH 3 22 00000225 „სეზონური გრიპის შემთხვევათა სწორი მართვის/რეფერალის უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალუირ დაცვის მინისტრის 2022 წლის 18 ნოემბრის N MOH 4 22 00556978 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 21 დეკემბერი, 2022
ბრძანება № MOH 8 22 00000220 სეზონური გრიპის შემთხვევათა მკურნალობისა და გრიპის გავრცელების მართვისთვის საჭირო ანტივირუსული მედიკამენტით უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ განთვსების თარიღი: 15 დეკემბერი, 2022
დადგენილება №555 „სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიისა და სტაციონარული დაწესებულების ნებართვის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულებების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 17 დეკემბრის №385 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ განთვსების თარიღი: 08 დეკემბერი, 2022
ბრძანება № MOH 1 22 00000197 „ტუბერკულოზის მართვა“ კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციისა (გაიდლაინი) და კლინიკური მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2019 წლის 3 ივნისის №01-189/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ განთვსების თარიღი: 08 დეკემბერი, 2022
ბრძანება № MOH 6 22 00000192 „სეზონური გრიპის შემთხვევათა სწორი მართვის/რეფერალის უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2022 წლის 18 ნოემბრის N MOH 4 22 00556978 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 24 ნოემბერი, 2022
ბრძანება № MOH 4 22 00000190 სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის“ ზოგიერთი ქვეპროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაციის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2022 წლის 21 იანვრის №01-23/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ განთვსების თარიღი: 24 ნოემბერი, 2022
დადგენილება №523 ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლისათვის გასაცემი კომპენსაციის ოდენობის განსაზღვრისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე განთვსების თარიღი: 11 ნოემბერი, 2022
დადგენილება №522 „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 11 ნოემბერი, 2022
დადგენილება №511 „2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 იანვრის №4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 02 ნოემბერი, 2022
დადგენილება №510 ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების განხორციელების 2022 – 2024 წლების საქართველოს ეროვნული სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე განთვსების თარიღი: 02 ნოემბერი, 2022
დადგენილება №497 „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14 სექტემბრის №473 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 28 ოქტომბერი, 2022
დადგენილება №509 ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა (დაზარალებულთა) დასაცავად 2022 – 2024 წლებში გასატარებელ ღონისძიებათა სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე განთვსების თარიღი: 28 ოქტომბერი, 2022
დადგენილება №507 „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 27 ოქტომბერი, 2022
განკარგულება №1781 „უკრაინის ტერიტორიაზე საომარი მოქმედებების გამო განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 02 მარტის N387 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ განთვსების თარიღი: 10 ოქტომბერი, 2022
ბრძანება № MOH 4 22 00370136 სპეცდაფინანსებაზე მყოფი სამედიცინო დაწესებულებებისათვის სპეცდაფინანსების დამატების ან სამედიცინო მომსახურების გამწევი სხვა დაწესებულებებისათვის/ფიზიკური პირებისათვის სპეცდაფინანსების საჭიროების, ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნლთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 4 თებერვლის N01-41/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 10 ოქტომბერი, 2022
ბრძანება № MOH 0 22 00370132 „სპეცდაფინანსებაზე მყოფი სამედიცინო დაწესებულებისათვის - შპს „აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ზუგდიდის პოლიკლინიკისთვის“ - სპეცდაფინანსების დამატების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 4 თებერვლის N01-40/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 10 ოქტომბერი, 2022
ბრძანება MOH 9 22 00000131 „სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების ახალი მეთოდოლოგიის ტესტირების მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ“ განთვსების თარიღი: 10 ოქტომბერი, 2022
ბრძანება № MOH 2 22 00000125 ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის (დანართი №37) განთვსების თარიღი: 10 ოქტომბერი, 2022
ბრძანება № MOH 2 22 00000125 ,,სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 29 მაისის № 01-227/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 10 ოქტომბერი, 2022
დადგენილება №470 „პროფესიული საჯარო მოხელის სამსახურებრივი მივლინებით გაგზავნის წესის, მისი სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურებისა და კომპენსაციის ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 25 აპრილის №211 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 29 სექტემბერი, 2022
დადგენილება №469 „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2022 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 31 დეკემბრის №634 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 29 სექტემბერი, 2022
დადგენილება №467 „სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 დეკემბრის №758 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 29 სექტემბერი, 2022
დადგენილება №466 „იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 29 სექტემბერი, 2022
ბრძანება № MOH 8 22 00358404 COVID-19-ით დაავადებულთა და მათთან კონტაქტირებულთა იზოლაციისა და კარანტინის ვადების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2022 წლის 10 თებერვლის N01-73/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 29 სექტემბერი, 2022
დადგენილება №463 „ინსპექტირებას დაქვემდებარებულ ობიექტებზე შესვლისა და შემოწმების (ინსპექტირების) წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 10 თებერვლის №99 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 23 სექტემბერი, 2022
დადგენილება №457 ტექნიკური რეგლამენტის − სამუშაო სივრცეში უსაფრთხოების ან/და ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებული ნიშნების განთავსების მინიმალური მოთხოვნების დამტკიცების თაობაზე განთვსების თარიღი: 23 სექტემბერი, 2022
დადგენილება №447 „2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 იანვრის №4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 07 სექტემბერი, 2022
დადგენილება №429 „მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 22 ნოემბრის №359 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ განთვსების თარიღი: 25 აგვისტო, 2022
დადგენილება №428 „2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 იანვრის №4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 24 აგვისტო, 2022
ბრძანება № MOH 8 22 00000103 მძიმე და ღრმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მომსახურებებისთვის იურიდიული პირ(ებ)ის გამოსავლენად კონკურსის ჩატარების წესისა და პირობების დამტკიცების თაობაზე განთვსების თარიღი: 19 აგვისტო, 2022
ბრძანება № MOH 9 22 00000096 „ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) კლინიკური მართვა მოზრდილ ჰოსპიტალიზებულ პაციენტებში“ - კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციის (გაიდლაინის) დამტკიცების თაობაზე განთვსების თარიღი: 18 აგვისტო, 2022
ბრძანება № MOH 1 22 00000089 ,,ჰარმონიზაციის საერთაშორისო კონფერენცია ადამიანებში გამოსაყენებელი სამკურნალო ფარმაკოლოგიური საშუალებების ტექნიკური მოთხოვნებისთვის (ICH)‘‘ (გაიდლაინის) დამტკიცების თაობაზე განთვსების თარიღი: 18 აგვისტო, 2022
ბრძანება № MOH 0 22 00000079 "სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის“ ზოგიერთი ქვეპროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაციის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2022 წლის 21 იანვრის №01-23/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ განთვსების თარიღი: 18 აგვისტო, 2022
ბრძანება № MOH 8 22 00000077 „COVID-19-ის სამკურნალო მედიკამენტის ,,პაქსლოვიდის“ განაწილებისა და COVID-19- ის დიაგნოზის მქონე პაციენტებში გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2022 წლის 29 მარტის N01-158/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 18 აგვისტო, 2022
დადგენილება №423 „ფარმაცევტული პროდუქტის საბითუმო რეალიზაციის პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 25 აპრილის №206 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 18 აგვისტო, 2022
დადგენილება №411 სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში ენერგოეფექტურობის განხორციელების წესებისა და სახელმძღვანელო პრინციპების, აგრეთვე ენერგოეფექტური სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების მიზნით ეროვნული მონეტარული ზღვრების დამტკიცების შესახებ განთვსების თარიღი: 18 აგვისტო, 2022
დადგენილება №403 „2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 იანვრის №4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 18 აგვისტო, 2022
დადგენილება №402 „C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის №169 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 18 აგვისტო, 2022
დადგენილება №394 „საქართველოს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის 2019 – 2023 წლების ეროვნული სტრატეგიის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 30 დეკემბრის №662 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ განთვსების თარიღი: 18 აგვისტო, 2022
დადგენილება №393 „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2022 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 31 დეკემბრის №634 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 18 აგვისტო, 2022
დადგენილება №382 „გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 16 თებერვლის №85 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 18 აგვისტო, 2022
დადგენილება №381 „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს მიერ მომსახურების გაწევის სახეების, საფასურის ოდენობის, მისი გადახდის, გადახდილი საფასურის დაბრუნებისა და საფასურის გადახდისგან გათავისუფლების წესის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 2 დეკემბრის №586 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 18 აგვისტო, 2022
დადგენილება №380 „ფარმაკოლოგიურ საშუალებათა კლინიკური კვლევის, ფარმაცევტული წარმოების, ავტორიზებული აფთიაქის, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ სამკურნალო საშუალებათა იმპორტის ან ექსპორტის ნებართვების გაცემის წესისა და პირობების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 16 ივლისის №335 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ განთვსების თარიღი: 18 აგვისტო, 2022
დადგენილება №376 „ფარმაცევტული პროდუქტის საბითუმო რეალიზაციის პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 25 აპრილის №206 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 18 აგვისტო, 2022
ბრძანება №MOH 6 22 00000084 „უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების გამო საქართველოში შემოსული უკრაინის მოქალაქეთა და უკრაინაში მუდმივი ცხოვრების უფლების მქონე პირთათვის სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის მიზნით შესაბამისი პროცედურების, ძირითადი და დამატებითი კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ განთვსების თარიღი: 10 აგვისტო, 2022
ბრძანება № MOH 0 22 00000079 „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის“ ზოგიერთი ქვეპროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაციის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2022 წლის 21 იანვრის №01-23/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” განთვსების თარიღი: 22 ივლისი, 2022
განკარგულება N1254 „უკრაინის მიმდინარე საომარი მოქმედებების გამო საქართველოში შემოსული უკრაინის მოქალაქეთა და უკრაინაში მუდმივი ცხოვრების უფლების მქონე პირთათვის სოციალურ-ეკონომიკური მხარდაჭერის ღონისძიებების შესახებ“ განთვსების თარიღი: 14 ივლისი, 2022
დადგენილება №357 2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 იანვრის №4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 14 ივლისი, 2022
დადგენილება №328 „2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 იანვრის №4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 23 ივნისი, 2022
დადგენილება №327 საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები საექიმო სპეციალობების მაძიებლების, რომლებიც ჩარიცხულნი არიან დიპლომისშემდგომი განათლების (პროფესიული მზადების)/სარეზიდენტო პროგრამებზე, 2022 წლის მზადების საფასურის დაფინანსების პირობების განსაზღვრის შესახებ განთვსების თარიღი: 23 ივნისი, 2022
ბრძანება №01-48/ნ ,,განსაკუთრებულ პირობებში (სტიქიური უბედურება, მოსახლეობის მასობრივად დაზიანება, ეპიდემია, იშვიათი დაავადება) ჰუმანიტარული მიზნით, აგრეთვე სხვა განსაკუთრებული სახელმწიფოებრივი ინტერესების არსებობისას, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს თანხმობით საქართველოს ბაზარზე დაშვების უფლების არმქონე ფარმაცევტული პროდუქტის დაშვების რეჟიმების გვერდის ავლით, არაკომერციული მიზნით შემოტანის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2009 წლის 13 ოქტომბრის №327/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 23 ივნისი, 2022
ბრძანება № MOH 4 22 00000028 ხანგრძლივი პედიატრიული მოვლის სამედიცინო სოციალური მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულების ოპერირების პროცედურების დამტკიცების შესახებ განთვსების თარიღი: 20 ივნისი, 2022
განკარგულება №1072 „კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციაზე (COVID-19) სავალდებულო ტესტირებას დაქვემდებარებულ პრიორიტეტულ პირთა ნუსხისა და ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 15 ივნისის №975 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 16 ივნისი, 2022
დადგენილება №322 "დასაქმების ხელშეწყობის 2022 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 თებერვლის №81 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 16 ივნისი, 2022
დადგენილება №313 „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 15 ივნისი, 2022
დადგენილება №312 „2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 იანვრის №4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 15 ივნისი, 2022
დადგენილება №311 „რეფერალური მომსახურების“ ფარგლებში შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების მიზნით კომისიის შექმნისა და მისი საქმიანობის წესის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 3 ნოემბრის №331 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 15 ივნისი, 2022
ბრძანება № MOH 2 22 00000017 ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) კლინიკური მართვა მოზრდილ ჰოსპიტალიზებულ პაციენტებში“ - კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციის (გაიდლაინის) დამტკიცების თაობაზე განთვსების თარიღი: 13 ივნისი, 2022
ბრძანება № MOH 9 22 00000014 დაწესებულებები, რომელთაც 2022 წლის 1 სექტემბრამდე გადაუვადდება EMERGENCY-ის (გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურება) სანებართვო დანართის აღების ვალდებულება (დანართი №1); დაწესებულებები, რომელთაც 2022 წლის 1 სექტემბრამდე გადაუვადდება კარდიოქირურგიის სანებართვო დანართის აღების ვალდებულება (დანართი №2) განთვსების თარიღი: 13 ივნისი, 2022
ბრძანება № MOH 9 22 00000014 „ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური მზადყოფნისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით სტაციონარული სამედიცინო დაწესებულებების სანებართვო რეჟიმის უზრუნველყოფის განსაკუთრებული პირობების განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 25 დეკემბრის №01-647/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ განთვსების თარიღი: 13 ივნისი, 2022
ბრძანება № MOH 0 22 00000015 ,,ცენტრალური ონლაინკლინიკის ფუნქცია-მოვალეობების დამტკიცების შესახებ‘‘ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 13 აგვისტოს 01-316/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ განთვსების თარიღი: 13 ივნისი, 2022
დადგენილება №256 ტექნიკური რეგლამენტის – ხანგრძლივი პედიატრიული მოვლის სამედიცინო-სოციალური მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულების ოპერირების სტანდარტების დამტკიცების შესახებ განთვსების თარიღი: 20 მაისი, 2022
ბრძანება №40/ნ „სახელმწიფო პენსიის და სახელმწიფო კომპენსაციის დანიშვნისა და გაცემის წესების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2006 წლის 10 თებერვლის №46/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ განთვსების თარიღი: 16 მაისი, 2022
ბრძანება №01-211/ო „სამედიცინო დაწესებულებაში ხელის ჰიგიენის გაუმჯობესების რეკომენდაციები“ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნული რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე" განთვსების თარიღი: 06 მაისი, 2022
განკარგულება N761 "უკრაიანის ტერიტორიაზე საომარი მოქმედებების გამო განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 2 მარტის N387 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე". განთვსების თარიღი: 03 მაისი, 2022
დადგენილება N221 "მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 22 ნოემბრის N359 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ". განთვსების თარიღი: 26 აპრილი, 2022
დადგენილება N211 "სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2022 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 31 დეკემბრის N634 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 21 აპრილი, 2022
ბრძანება №01-199/ო "ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული რეკომენდაციები შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული გამოცდებისთვის" (დანართი 22) განთვსების თარიღი: 21 აპრილი, 2022
ბრძანება №01-199/ო ,,სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 29 მაისის №01-227/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ განთვსების თარიღი: 21 აპრილი, 2022
განკარგულება N602 "უკრაინის ტერიტორიაზე საომარი მოქმედებების გამო განსახორციელებელი ღონისძიებების შსახებ, საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 2 მარტის N387 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე." განთვსების თარიღი: 14 აპრილი, 2022
განკარგულება №579 „COVID 19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პროცესის სოციალური მხარდაჭერის დამატებით ღონისძიებათა შესახებ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 8 ნოემბრის N1960 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" განთვსების თარიღი: 06 აპრილი, 2022
ბრძანება № 01-60/ო „ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციით COVID-19-ით ინფიცირებული პაციენტების სიკვდილობის შემთხვევების სავალდებულო შეტყობინების ფორმისა და წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 20 ოქტომბრის N01-508/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 06 აპრილი, 2022
განკარგულება №537 "ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით საჯარო დაწესებულებებში საქმიანობის განსაკუთრებულ ღონისძიებათა განსაზღვრის შესახებ", საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 12 მარტის N529 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" განთვსების თარიღი: 31 მარტი, 2022
დადგენილება №153 “ქვეყანაში სიღატაკის დონის შემცირებისა და მოსახლეობის სოციალური დაცვის სრულყოფის ღონისძიებათა შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 24 აპრილის N 126 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ განთვსების თარიღი: 31 მარტი, 2022
განკარგულება N490 "სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 6 აგვისტოს N1368 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" განთვსების თარიღი: 24 მარტი, 2022
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრისა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ერთობლივი ბრძანება №41/ნ/01-23/ნ განთვსების თარიღი: 24 მარტი, 2022
ბრძანება №01-142/ო „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის“ ზოგიერთი ქვეპროგრამით განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელთა რეგისტრაციის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2022 წლის 21 იანვრის №01-23/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" განთვსების თარიღი: 24 მარტი, 2022
ბრძანება № 01-139/ო „სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე‘‘ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 29 მაისის №01-227/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ განთვსების თარიღი: 21 მარტი, 2022
განკარგულება N420 "COVID 19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პროცესის სოციალური მხარდაჭერის დამატებით ღონისძიებათა შესახებ საქართველოს მთავრობის 20-21 წლის 8 ნოემბრის N1960 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" განთვსების თარიღი: 14 მარტი, 2022
ბრძანება №01-110/ო „COVID-19-ის ტესტირებას დაქვემდებარებული სხვა დამატებითი ჯგუფების ჩამონათვალის, ტესტირების მექანიზმის, პერიოდულობის, ჯერადობისა და მონაცემთა აღრიცხვის წარმოების განსაზღვრის შესახებ“ განთვსების თარიღი: 14 მარტი, 2022
დადგენილება №95 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №95 2022 წლის 28 თებერვალი ქ. თბილისი „ტექნიკური რეგლამენტი – აფთიაქის (სპეციალიზებული სავაჭრო ობიექტის) და საცალო რეალიზაციის სავაჭრო ობიექტის სანიტარიულ-ჰიგიენურ/ტექნიკური პირობების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 29 სექტემბრის №575 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 04 მარტი, 2022
დადგენილება №94 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №94 2022 წლის 28 თებერვალი ქ. თბილისი „ფარმაკოლოგიურ საშუალებათა კლინიკური კვლევის, ფარმაცევტული წარმოების, ავტორიზებული აფთიაქის, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ სამკურნალო საშუალებათა იმპორტის ან ექსპორტის ნებართვების გაცემის წესისა და პირობების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 16 ივლისის №335 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ განთვსების თარიღი: 04 მარტი, 2022
დადგენილება №93 „2022 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 12 იანვრის №4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 02 მარტი, 2022
განკარგულება №367 კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციაზე (COVID-19) სავალდებულო ტესტირებას დაქვემდებარებულ პრიორიტეტულ პირთა ნუსხისა და ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 15 ივნისის №975 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 02 მარტი, 2022
განკარგულება №365 „საქართველოში ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების აღკვეთის ღონისძიებებისა და ახალი კორონავირუსით გამოწვეული დაავადების შემთხვევებზე ოპერატიული რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 28 იანვრის №164 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 02 მარტი, 2022
განკარგულება N366 "კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციაზე (COVID-19) სავალდებულო ტესტირებას დაქვემდებარებულ პრიორიტეტულ პირთა ნუსხისა და ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 15 ივნისის N975 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 02 მარტი, 2022
ბრძანება №01-100/ო ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები ელექტრონული მუსიკის მოსასმენი სივრცეებისა და ღამის კლუბების (დანართი 42) განთვსების თარიღი: 01 მარტი, 2022
ბრძანება №01-100/ო ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები ბავშვთა და სხვა გასართობი ღონისძიებებისთვის/ცენტრებისთვის (დანართი 41) განთვსების თარიღი: 01 მარტი, 2022
ბრძანება №01-100/ო ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული რეკომენდაციები კაზინოებისა და სხვა სათამაშო ბიზნესოპერატორებისთვის (დანართი 40) განთვსების თარიღი: 01 მარტი, 2022
ბრძანება №01-100/ო ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები ტირ-პარკებისთვის და იმ ბენზინგასამართი სადგურების მიმართ, რომელთა ტერიტორიაზეც ხდება საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვების განმახორციელებელი მძღოლების გაჩერება (დანართი 35) განთვსების თარიღი: 01 მარტი, 2022
ბრძანება №01-100/ო ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები ღია და დახურულ სივრცეში სოციალური ღონისძიებებისთვის (მაგ: ქორწილი, ნებისმიერი იუბილე, ქელეხი და ა.შ.) (დანართი 34) განთვსების თარიღი: 01 მარტი, 2022
ბრძანება №01-100/ო ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები სპორტულ-გამაჯანსაღებელი (ფიტნეს) დაწესებულებებისათვის (დანართი 31) განთვსების თარიღი: 01 მარტი, 2022
ბრძანება №01-100/ო ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები ტრენინგების, კონფერენციების, სემინარებისა და მსგავსი ღონისძიებების მიმართ (დანართი 28) განთვსების თარიღი: 01 მარტი, 2022
ბრძანება № 01-100/ო ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული რეკომენდაციები „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში“ რეგისტრირებული ზოგიერთი ქვეპროგრამის მომსახურების მიმწოდებელი დაწესებულებებისთვის (დანართი 26) განთვსების თარიღი: 01 მარტი, 2022
ბრძანება № 01-100/ო ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები სამუზეუმო, შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული ღონისძიებებისთვის (დანართი 25) განთვსების თარიღი: 01 მარტი, 2022
ბრძანება № 01-100/ო ახალი კორონავირუსით (SARS-CoC-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული რეკომენდაციები მეზღვაურთა საწვრთნელ დაწესებულებებში მსმენელთა მიღებისა და კურსების ჩატარებასთან დაკავშირებით (დანართი 23) განთვსების თარიღი: 01 მარტი, 2022
ბრძანება № 01-100/ო ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები პროფესიული სპორტის სხვადასხვა სახეობისთვის და სპორტული ღონისძიებებისთვის (დანართი 13) განთვსების თარიღი: 01 მარტი, 2022
ბრძანება №01-100/ო ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული რეკომენდაციები სილამაზის სალონებისა და ესთეთიკური მედიცინის ცენტრებისთვის (დანართი 9) განთვსების თარიღი: 01 მარტი, 2022
ბრძანება № 01-100/ო ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული რეკომენდაციები მიტანის მომსახურების (ე.წ. „დელივერი სერვისი“/,,საკურიერო სერვისი“) საქმიანობებისთვის (დანართი 8) განთვსების თარიღი: 01 მარტი, 2022
ბრძანება №01-100/ო ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული რეკომენდაციები ელექტროენერგიის მიწოდების, წყლის დაგროვება/დამუშავება/განაწილებისა და ნარჩენების მართვის მიმართულებით (დანართი 6) განთვსების თარიღი: 01 მარტი, 2022
ბრძანება № 01-100/ო ლი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული რეკომენდაციები სამთო-მოპოვებითი სექტორისთვის, წარმოებისა და დამამუშავებელი მრეწველობისთვის (დანართი 4) განთვსების თარიღი: 01 მარტი, 2022
ბრძანება №01-100/ო „სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე‘‘ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 29 მაისის №01-227/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ განთვსების თარიღი: 01 მარტი, 2022
განკარგულება N299 „საქართველოში ახალი კორონავირუსის შესაძლო გავრცელების აღკვეთის ღონისძიებებისა და ახალი კორონავირუსით გამოწვეული დაავადების შემთხვევებზე ოპერატიული რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 28 იანვრის N164 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ განთვსების თარიღი: 25 თებერვალი, 2022
დადგენილება №78 „იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 25 თებერვალი, 2022
დადგენილება N75 "სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2022 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 31 დეკემბრის N634 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ განთვსების თარიღი: 25 თებერვალი, 2022
განკარგულება N254 "კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციაზე (COVID-19) სავალდებულო ტესტირებას დაქვემდებარებულ პრიორიტეტულ პირთა ნუსხისა და ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 15 ივნისის N975 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე." განთვსების თარიღი: 11 თებერვალი, 2022
დადგენილება №65 „იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 11 თებერვალი, 2022
ბრძანება N01-75/ო ,,COVID-19–ის საეჭვო და დადასტურებულ შემთხვევათა ბინაზე მართვის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 12 ნოემბრის N01-549/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 11 თებერვალი, 2022
ბრძანება N01-74/ო COVID-19-ის მსუბუქად მიმდინარე ფორმის მქონე პაციენტების იზოლაციის პირობებში სამედიცინო მეთვალყურეობის განხორციელების ალგორითმის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 28 ოქტომბრის N01-528/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 11 თებერვალი, 2022
დადგენილება №55 „იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 10 თებერვალი, 2022
დადგენილება №54 „იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 10 თებერვალი, 2022
დადგენილება №53 „იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 10 თებერვალი, 2022
ბრძანება N01-65/ო ბინაზე და კოვიდ-სასტუმროში მეთვალყურეობაზე მყოფი COVID-19-ის დიაგნოზის მქონე პაციენტებისთვის ლაბორატორიული და/ან ინსტრუმენტული კვლევების ჩატარების წესი (დანართი 1) განთვსების თარიღი: 09 თებერვალი, 2022
ბრძანება N01-65/ო ,,ბინაზე და კოვიდ-სასტუმროში მეთვალყურეობაზე მყოფი COVID-19-ის დიაგნოზის მქონე პაციენტებისთვის ლაბორატორიული და/ან ინსტრუმენტული კვლევების ჩატარების წესი“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 24 ნოემბრის N01-561/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 09 თებერვალი, 2022
ბრძანება N01-52/ო (დანართი N25 ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელებასთან დაკავშირებული მზაობა და საპასუხო ქმედებები ხანგრძლივი ზრუნვის საცხოვრისებში (დროებითი რეკომენდაცია)) განთვსების თარიღი: 04 თებერვალი, 2022
ბრძანება N01-52/ო (დანართი N23 სამედიცინო დაწესებულებაში ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19)-ის შესაძლო და დადასტურებული შემთხვევების მართვისათვის საჭირო ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების (იდს) გამოყენებისა და სხვა უსაფრთხოების ღონისძიებების რეკომენდაციები) განთვსების თარიღი: 04 თებერვალი, 2022
ბრძანება N01-52/ო (დანართი N20 რეკომენდაციები სახელმწიფო ზრუნვის 24 საათიან დაწესებულებებში ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID 19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით) განთვსების თარიღი: 04 თებერვალი, 2022
ბრძანება N01-52/ო (დანართი N19 რეკომენდაციები დერმატო-კოსმეტოლოგიური სერვისების მიმწოდებელი დაწესებულებებისთვის ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების დროს) განთვსების თარიღი: 04 თებერვალი, 2022
ბრძანება N01-52/ო (დანართი N15 რეკომენდაციები სტომატოლოგიური დაწესებულებებისთვის ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების შემთხვევაში) განთვსების თარიღი: 04 თებერვალი, 2022
ბრძანება N01-52/ო (დანართი N13 ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციისადმი (COVID-19) სავარაუდოდ ექსპოზირებული შშმ პირთა განთავსების ობიექტებში დასუფთავება- დეზინფექციისა და იზოლირებულ პირთა ყოველდღიური საყოფაცხოვრებო მომსახურების (დასუფთავება, საკვების/პროდუქტის დარიგება-მიწოდება) განმახორციელებელი პერსონალისთვის) განთვსების თარიღი: 04 თებერვალი, 2022
ბრძანება N01-52/ო (დანართი N12 ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული რეკომენდაციები მედია-ორგანიზაციებისა და ჟურნალისტებისათვის) განთვსების თარიღი: 04 თებერვალი, 2022
ბრძანება N01-52/ო (დანართი N8 ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული რეკომენდაციები საერთაშორისო მოგზაურთათვის/ტურისტული კომპანიებისათვის) განთვსების თარიღი: 04 თებერვალი, 2022
ბრძანება N01-52/ო (დანართი N6 ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციისადმი (COVID-19) ექსპოზირებული არასამედიცინო ობიექტების დასუფთავების დროებითი რეკომენდაციები) განთვსების თარიღი: 04 თებერვალი, 2022
ბრძანება N01-52/ო (დანართი N5 ახალი კორონავირუსის (SARS-CoV-2) ქვეყანაში შემოტანისა და გავრცელების რისკების შემცირების მიზნით, კონტაქტირებულ პირთა დროებითი იზოლაციის პერიოდში სამედიცინო ზედამხედველობისა და საყოფაცხოვრებო მომსახურების განხორციელების პროტოკოლი (დროებითი) განთვსების თარიღი: 04 თებერვალი, 2022
ბრძანება N01-52/ო (დანართი N1 ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შემთხვევასთან კონტაქტირებულთა მართვის დროს გასატარებელი დროებითი მეთოდური რეკომენდაციები) განთვსების თარიღი: 04 თებერვალი, 2022
ბრძანება N01-52/ო „ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების პრევენციისა და მართვის უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 25 მარტის N01-123/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 04 თებერვალი, 2022
განკარგულება N169 "COVID 19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პროცესის სოციალური მხარდაჭერის დამატებით ღონისძიებათა შესახებ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 8 ნოემბრის N1960 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" განთვსების თარიღი: 04 თებერვალი, 2022
ბრძანება N01-46/ო „COVID-19-ის საეჭვო დიაგნოზის მქონე ბენეფიციარებისათვის COVID-19-ის სპეციფიკური ტესტირების ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 1 იანვრის N01-1/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 01 თებერვალი, 2022
ბრძანება N01-44/ო ,,COVID-19–ის საეჭვო და დადასტურებულ შემთხვევათა ბინაზე მართვის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 12 ნოემბრის N01-549/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 01 თებერვალი, 2022
ბრძანება N01-43/ო „COVID-19-ის მსუბუქად მიმდინარე ფორმის მქონე პაციენტების იზოლაციის პირობებში სამედიცინო მეთვალყურეობის განხორციელების ალგორითმის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 28 ოქტომბტის N01-528/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 01 თებერვალი, 2022
განკარგულება N102 "COVID 19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პროცესის სოციალური მხარდაჭერის დამატებით ღონისძიებათა შესახებ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 8 ნოემბრის N1960 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" განთვსების თარიღი: 25 იანვარი, 2022
განკარგულება №74 "კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციაზე (COVID-19) სავალდებულო ტესტირებას დაქვემდებარებულ პრიორიტეტულ პირთა ნუსხისა და ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 15 ივნისის N975 განკარგულებაში ცვლილების შეატანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 24 იანვარი, 2022
ბრძანება №01-21/ო „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს ფილიალებში მცხოვრებ ბენეფიციართა ზღვრული ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 24 თებერვლის №01-63/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" განთვსების თარიღი: 24 იანვარი, 2022
ბრძანება N 01-18/ო „COVID-19-ის მსუბუქად მიმდინარე ფორმის მქონე პაციენტების იზოლაციის პირობებში სამედიცინო მეთვალყურეობის განხორციელების ალგორითმის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 28 ოქტომბტის N01-528/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 24 იანვარი, 2022
ბრძანება № 01-13/ო ,სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე‘‘ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 29 მაისის №01-227/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ'' განთვსების თარიღი: 24 იანვარი, 2022
დადგენილება N647 „სპეციალიზებულ დაწესებულებაში პირის მოთავსების დაფინანსების (თანადაფინანსების) წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 27 იანვრის N22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 06 იანვარი, 2022
ბრძანება №01-535/ო „სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე‘‘ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 29 მაისის №01-227/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ განთვსების თარიღი: 04 იანვარი, 2022
განკარგულება №2424 "COVID 19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პროცესის სოციალური მხარდაჭერის ღონისძიებათა შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 8 ნოემბრის N1960 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ განთვსების თარიღი: 04 იანვარი, 2022
ბრძანება №01-532/ო სეზონური გრიპისა და COVID-19-ის შემთხვევათა იდენტიფიცირებისა და სწორი მართვის/რეფერალის უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 4 აპრილის №01-150/ო ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 04 იანვარი, 2022