ძიებაზე გადასვლა მთავარ მენიუზე გადასვლა სიახლეებზე გადასვლა განცხადებებზე გადასვლა მოსახლეობისათვის, ბენეფიციარებისთვისა და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლების კონტენტზე გადასვლა მთავარ გვერდზე გადასვლა
  • კონტრასტი:

  • განლაგება:

  • შრიფტი:

  • A
GEEN
moh.gov.ge
დადგენილება №200 „2023 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 30 დეკემბრის №609 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 29 მაისი, 2023
დადგენილება №199 „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 29 მაისი, 2023
დადგენილება №196 „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 29 მაისი, 2023
დადგენილება №195 „2023 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 30 დეკემბრის №609 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 29 მაისი, 2023
დადგენილება №194 „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 29 მაისი, 2023
დადგენილება №193 „2023 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 30 დეკემბრის №609 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 29 მაისი, 2023
დადგენილება №185 „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 23 მაისი, 2023
დადგენილება №184 „2023 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 30 დეკემბრის №609 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 23 მაისი, 2023
დადგენილება №183 „2023 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 30 დეკემბრის №609 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 23 მაისი, 2023
ბრძანება № MOH 4 23 00000180 „დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფების (DRG) მიხედვით დაფინანსების მექანიზმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2022 წლის 31 ოქტომბრის N MOH 6 22 00000165 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 22 მაისი, 2023
ბრძანება № MOH 5 23 00000181 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს ფილიალებში მცხოვრებ ბენეფიციართა ზღვრული ოდენობის განსაზღვრის შესახებ განთვსების თარიღი: 22 მაისი, 2023
ბრძანება № MOH 8 23 00000175 „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის“ ზოგიერთი ქვეპროგრამით განსაზღვრული ვაუჩერის ფორმების დამტკიცების შესახებ განთვსების თარიღი: 22 მაისი, 2023
ბრძანება № MOH 1 23 00000178 სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახების გადამოწმების გრაფიკის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2022 წლის 5 აგვისტოს № MOH 1 22 00000098 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 22 მაისი, 2023
ბრძანება № MOH 0 23 00000168 საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ კლინიკებში დასაქმებულთა მინიმალური საათობრივი ანაზღაურების საკითხებზე ზედამხედველობის განხორციელების მეთოდების, პროცედურებისა და სპეციალური ელექტრონული პროგრამის დამტკიცების შესახებ განთვსების თარიღი: 17 მაისი, 2023
დადგენილება №140 „ინსპექტირებას დაქვემდებარებულ ობიექტებზე შესვლისა და შემოწმების (ინსპექტირების) წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 10 თებერვლის №99 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 12 აპრილი, 2023
დადგენილება №144 „C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის №169 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 12 აპრილი, 2023
დადგენილება №143 „2023 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 30 დეკემბრის №609 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 12 აპრილი, 2023
დადგენილება №142 „ფარმაცევტული პროდუქტის ფასის სახელმწიფო რეგულირების მეთოდოლოგიის, წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 26 დეკემბრის №593 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 12 აპრილი, 2023
დადგენილება №141 „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 12 აპრილი, 2023
ბრძანება № MOH 1 23 00000132 ,,შრომითი მოვალეობის შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისათვის ვნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 1 მარტის №45 დადგენილების შესრულების უზრუნველსაყოფად უწყებათაშორისი კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2022 წლის 11 ივლისის №MOH 3 22 00000063 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 10 აპრილი, 2023
დადგენილება №128 „2023 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 30 დეკემბრის №609 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 30 მარტი, 2023
დადგენილება №113 საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები საექიმო სპეციალობების მაძიებლების, რომლებიც ჩარიცხულნი არიან დიპლომისშემდგომი განათლების (პროფესიული მზადების)/სარეზიდენტო პროგრამებზე/საექიმო სპეციალობებში გადამზადების პროგრამებზე, 2023 წლის მზადების საფასურის დაფინანსების პირობების განსაზღვრის შესახებ განთვსების თარიღი: 24 მარტი, 2023
დადგენილება №117 „სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიისა და სტაციონარული დაწესებულების ნებართვის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულებების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 17 დეკემბრის №385 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ განთვსების თარიღი: 22 მარტი, 2023
დადგენილება №114 „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 22 მარტი, 2023
დადგენილება №109 „2023 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 30 დეკემბრის №609 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 22 მარტი, 2023
ბრძანება № MOH 4 23 00000108 „დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფების (DRG) მიხედვით დაფინანსების მექანიზმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2022 წლის 31 ოქტომბრის N MOH 6 22 00000165 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 17 მარტი, 2023
ბრძანება № MOH 8 23 00000102 ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების მოსარგებლეთა გზამკვლევისა და მისი საჯარო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების თაობაზე განთვსების თარიღი: 15 მარტი, 2023
დადგენილება №101 „2023 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 30 დეკემბრის №609 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 15 მარტი, 2023
დადგენილება №100 „პირისათვის ფარმაცევტული საწარმოს სტატუსის მინიჭების, მისი ფუნქციონირებისა და გაუქმების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 19 დეკემბრის №625 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 15 მარტი, 2023
ბრძანება № MOH 8 23 00000094 შესაძლებლობის შეზღუდვის სტატუსის დადგენის მექანიზმის ბიოფსიქოსოციალური მოდელის დანერგვასთან დაკავშირებით განსახორციელებელი ღონისძიებების 2023-2025 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცებს შესახებ განთვსების თარიღი: 09 მარტი, 2023
დადგენილება №84 „C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 აპრილის №169 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 01 მარტი, 2023
დადგენილება №82 „ფარმაცევტული პროდუქტის ფასის სახელმწიფო რეგულირების მეთოდოლოგიის, წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 26 დეკემბრის №593 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 01 მარტი, 2023
დადგენილება №72 „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 23 თებერვალი, 2023
დადგენილება №70 „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 14 სექტემბრის №473 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 23 თებერვალი, 2023
დადგენილება №68 „2023 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 30 დეკემბრის №609 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 23 თებერვალი, 2023
ბრძანება № MOH 2 23 00000070 დაცული სამუშაო ადგილის სახეობების, მათი შექმნისა და სამუშაო გარემოს ადაპტირების, დაცული სამუშაო ადგილისთვის დამსაქმებლის სუბსიდირების მოცულობის, თანხის ნაწილობრივ გადახდისა და თანამონაწილეობის განსაზღვრის შესახებ განთვსების თარიღი: 20 თებერვალი, 2023
ბრძანება № MOH 1 23 00000060 „იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობის“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში იშვიათი დაავადებების ამბულატორიული მომსახურების კომპონენტის მოცულობის განსაზღვრის შესახებ განთვსების თარიღი: 16 თებერვალი, 2023
ბრძანება № MOH 7 23 00000057 სოციალურად დაუცველი ოჯახების (შინამეურნეობების) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების ახალი მეთოდოლოგიის ტესტირების მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2022 წლის 30 სექტემბრის NMOH 9 22 00000131 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 14 თებერვალი, 2023
ბრძანება № MOH 6 23 00000056 „სეზონური გრიპის შემთხვევათა სწორი მართვის/რეფერალის უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2022 წლის 18 ნოემბრის N MOH 4 22 00556978 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 14 თებერვალი, 2023
ბრძანება № MOH 0 23 00000050 „სოფლის ექიმის“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შესაბამისი ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულების მიხედვით საექიმო და საექთნო პუნქტების რაოდენობისა და ,,ექიმის ჩანთის“ განსაზღვრის შესახებ” განთვსების თარიღი: 14 თებერვალი, 2023
ბრძანება № MOH 7 23 00000048 COVID-19-ის ტესტირებას დაქვემდებარებული სხვა დამატებითი ჯგუფების ჩამონათვალის, ტესტირების მექანიზმის, პერიოდულობის, ჯერადობისა და მონაცემთა აღრიცხვის წარმოების განსაზღვრის შესახებ განთვსების თარიღი: 07 თებერვალი, 2023
ბრძანება № MOH 2 23 00000043 „ალკოჰოლის, თამბაქოს და სხვა ნივთიერებების მოხმარების გამოვლენა და ხანმოკლე ინტერვენციები პირველად ჯანდაცვაში, ASSIST ინსტრუმენტის გამოყენებით“; „ალკოჰოლის საზიანოდ მოხმარების გამოვლენა და ხანმოკლე ინტერვენციები პირველად ჯანდაცვაში, AUDIT ინსტრუმენტის გამოყენებით“ და „პირველად ჯანდაცვაში ნივთიერებათა საზიანოდ მოხმარების გამოვლენა და მართვა, SBIRT ინსტრუმენტის გამოყენებით“ - კლინიკური მდგომარეობის მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლების) დამტკიცების თაობაზე განთვსების თარიღი: 07 თებერვალი, 2023
დადგენილება №33 ორსულობისა და მშობიარობის გამო ანაზღაურებადი შვებულებისა და ბავშვის მოვლის გამო ანაზღაურებადი შვებულების, აგრეთვე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო ანაზღაურებადი შვებულების პერიოდზე გასაცემი ფულადი დახმარების ოდენობის განსაზღვრისა და გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ განთვსების თარიღი: 25 იანვარი, 2023
ბრძანება № MOH 0 23 00000023 „დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფების (DRG) მიხედვით დაფინანსების მექანიზმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2022 წლის 31 ოქტომბრის N MOH 6 22 00000165 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 20 იანვარი, 2023
დადგენილება №611 „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2023 წლის სახელმწიფო პროგრამის“ დამტკიცებამდე „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2022 წლის სახელმწიფო პროგრამის“ უწყვეტი განხორციელებისათვის საჭირო ღონისძიებების, დაფინანსების წყაროსა და პირობების განსაზღვრის შესახებ განთვსების თარიღი: 09 იანვარი, 2023
დადგენილება №610 „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 09 იანვარი, 2023
დადგენილება №608 „დასაქმების ხელშეწყობის 2022 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 თებერვლის №81 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 09 იანვარი, 2023
დადგენილება №607 „სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ზოგიერთი კომუნალური მომსახურების ღირებულების ნაწილობრივი სუბსიდირების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 3 თებერვლის №52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე განთვსების თარიღი: 09 იანვარი, 2023